آن چشم کوتانگاهم رابفهمد

این شورعشق تازه راهم رابفهمد

کوتافروریزم بنای خلوت ودرد

کوتابیایدسوزآهم رابفهمد

اینجاکه تنهایم کنارگریه واشک

اونیست که شام سیاهم رابفهمد

می سوخت جانم لحظه لحظه بی فروغش

کوتاتباه گاهگاهم رابفهمد

درخاطرم نقش خیالش موج می زد

کسی نیست تارویای ماهم رابفهمد

درگوشه چشم نگاهی سایه افکند

آمدکه تاشور نگاهم رابفهمد

دسته ها : شعر
چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

 تورفتی ولی خاطراتت رادرسینه ام به یادگارنهادی ومن ماندم      بادنیایی ازعشق ویادتوودستهای ملتمس که توراهرلحظه ازخدا      طلب میکردتوباتمام آرزوهایت ازمن دل بریدی ومن باتمام آرزوهایم    به تودل بستم توجاودانه شدی ومن تورا درقلبم جاودانه جای دادم و      لاله های روییده بر مزارت همدم تنهایی هایم شد.

دسته ها : شعر
يکشنبه سیزدهم 2 1388

دلم میخوادکه دلسوزم توباشی

چراغ وشمع بی سوزم توباشی

دلم میخوادکه درشب های مهتاب

همان ماه دل افروزم توباشی

دسته ها : شعر
يکشنبه سیزدهم 2 1388

عمریست قریب و آسمان دلگیراست

        افسوس...

  برای دل سپردن دیراست

  هروقت بهانه ای گرفتم گذشت

  عیب ازمن وتوست عشق بی تقصیراست. 

دسته ها : شعر
يکشنبه سیزدهم 2 1388

    بگذارآن باشم که باتوتاآخرین لحظه می ماند

   بگذارآن باشم که باصداقت باتودرددل میکند

        وبایکرنگی وبایکدلی زندگی میکند

    بگذارآن باشم که ترانه واردرشهرنام تورافریادمیزند

       وآن باشم که برای عشقت جان خواهدداد.

     

دسته ها : شعر
پنج شنبه دهم 2 1388

   عاشقی کارتونبودمن عاشقت بودم وبس

    این همه احساس منوکشتی گلم پای هوس 

          اما...                                                هنوز دوست دارم به جون اون کسیکه

    دوستش داری وقتی اسم توبیادزنده میشم نفس نفس.

دسته ها : شعر
پنج شنبه دهم 2 1388

          اگرباگریه رویایی بسازم  

          اگرباخنده دنیایی بسازم

          اگرخنده شود درمن فراموش

          اگرگریه  شودبامن هم آغوش

          توراهرگزنخواهم کردفراموش 

 

دسته ها : شعر
پنج شنبه دهم 2 1388

پس ازمرگم بیاخوش نگارم

    بیاباجمیع خوبان برمزارم

         سرت خم کن ببوس سنگ مزارم

                  که من زیرخاک چشم انتظارم...

دسته ها : شعر
پنج شنبه دهم 2 1388

آسمان وقف نگاهت گل من

     مانده ام چشم براهت گل من

        هرکجاهستی وباشی

            گویم:

                   خداپشت وپناهت گل من

دسته ها : شعر
چهارشنبه نهم 2 1388

  برای شکستن من یه اخم کافیه...

     نیازی به فریادت نیست

  واسه اشک ریختنم سکوت توکافیه...

     نیازی به قهرنیست

   برای مردنم حرف رفتنت کافیه...

      نیازی به مرگ نیست.

دسته ها : شعر
چهارشنبه نهم 2 1388
X